Mieszkaniec

Wysokość opłat

Stawka za odpady komunalne od 1 stycznia 2023 r.:

(Stawki opłat zgodnie z Uchwałą nr XLII/470/2022 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/357/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. Rady Miejskiej Skoczowa, w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty) 

 

- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Skoczów wyniesie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość 39,00 zł jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

W przypadku jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny wtedy stawka opłaty będzie określana jako trzykrotność stawki wyżej wymienionej tj. 117,00 zł.

 

Częściowe zwolnienie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Skoczów

Rada Miejska Skoczowa w dniu 24 czerwca 2020 r. uchwaliła  zwolnienie, w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady  w kompostowniku, stanowiące odpady komunalne. 
Wysokość częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wynosi  4,00 zł.

Warunkiem częściowego zwolnienia za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o którym mowa powyżej jest złożenie przez właściciela nieruchomości pierwszej lub nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, w której zadeklarował kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie przysługuje od miesiąca, w którym właściciel nieruchomości zadeklarował kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

 

Przykład obliczenia w przypadku 2 osób zamieszkujących nieruchomość:

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Skoczów wyniesie 39,00 zł.
W przypadku złożonej deklaracji o kompostowaniu stawka ta ulega zmniejszeniu do 35,00 zł/osobę.

 

2 osoby x 39,00 zł = 78,00 zł (na miesiąc)

78,00 zł x 3 miesiące = 234,00 zł (na kwartał)

 

2 osoby x 35,00 zł = 70,00 zł (na miesiąc)

70,00 zł x 3 miesiące = 210,00 zł (na kwartał)

 

- stawka opłaty w przypadku nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe  jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości  rocznej ryczałtowej stawki w wysokości 206,00 zł.

W przypadku jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny wtedy stawka opłaty będzie określana jako trzykrotność stawki wyżej wymienionej tj. 618,00 zł.

 

 

W przypadku konieczności zmiany deklaracji - druk deklaracji  za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostępny jest w zakładce Formularze.

 

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest kwartalnie w terminach:

-za I kwartał - do 10 kwietnia danego roku, tj. za styczeń, luty, marzec - płatne z dołu;

-za II kwartał - do 10 lipca danego roku tj. za kwiecień, maj, czerwiec - płatność z dołu;

-za III kwartał - do 10 października danego roku tj. za lipiec, sierpień, wrzesień - płatność z dołu;

-za IV kwartał - do 31 grudnia danego roku, tj. za październik, listopad, grudzień - płatność z dołu;

Nie dotyczy domków letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe! Roczną ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić bez wezwania w terminie do 31 grudnia danego roku - płatność z dołu; 

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest na indywidualny rachunek, podany w zawiadomieniu utworzony dla rozliczeń w Banku Spółdzielczym w Skoczowie lub w kasie Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1.

Godziny pracy kasy:

- poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.00
- we wtorek od 7.30 do 16.00

- w piątek od 7.30 do 14.00.

 

W przypadku braku indywidualnego numeru rachunku bankowego należy skontaktować się osobiście lub telefonicznie (tel. 33 853 38 54 wew. 142, 143, 154) z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Skoczowie.

Należy pamiętać, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania.

 

 
 
Przejdź na początek strony Wstecz

Kontakt

EKO-STELA SP. Z O.O. ul. Żniwna 9 43-418 Pogwizdów www. ekostela.pl biuro.ekostela@gmail.com
502 778 836 W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z odbiorem odpadów komunalnych można kontakować się z wskazaną firmą lub z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Skoczowie - telefon 33 853 38 54 wew. 139 lub 146.