Mieszkaniec

Wysokość opłat

Uwaga zmiana stawki za odpady komunalne od 1 stycznia 2020 r.:

 

-stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Skoczów będzie wynosić od osoby zamieszkującej daną nieruchomość 15,90 zł jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

W przypadku jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny wtedy stawka opłaty będzie określana jako trzykrotność stawki wyżej wymienionej tj. 47,70 zł.

 

-stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Skoczów na nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny będzie wynosić od osoby zamieszkującej daną nieruchomość 23,85 zł.

W przypadku jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny wtedy stawka opłaty będzie określana jako trzykrotność stawki wyżej wymienionej tj. 71,55 zł.

 

-stawka opłaty w przypadku nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe  jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości  rocznej ryczałtowej stawki w wysokości 144,00 zł.

W przypadku jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny wtedy stawka opłaty będzie określana jako trzykrotność stawki wyżej wymienionej tj. 432,00 zł.

 

- w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, które wchodzą w skład rodzinnych ogrodów działkowych opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zdeklarowanej liczby pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. Według stawek znajdujących sie poniżej:

 

Pojemnośc pojemnika Zbiórka selektywna Zbiórka nieselektywna
60 l 15,00 zł 30,00 zł
110 l 22,00 zł 44,00 zł
120 l 24,00 zł 48,00 zł
240 l 48,00 zł 96,00 zl
1100 l 132,00 zł 264,00 zł
5,0 m3 540,00 zł 1080,00 zł
7,0 m3 720,00 zł 1440,00 zł
10,0 m3 1020, 00 zł 2040,00 zł
15,0 m3 1500,00 zł 3000,00 zł

(Stawki opłat zgodnie z uchwała nr II/11/2018 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/388/2017 r. Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty)

 

Poniższe stawki obowiązują do 31 grudnia 2019 r.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za osobę miesięcznie w Gminie Skoczów wynoszą:

 

9,00 zł jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny

18,00 zł  jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

 

Stawki opłaty w przypadku domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

 

144,00 zł jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny

288,00 zł  jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest kwartalnie w terminach:

 

kwartał I (styczeń, luty, marzec) – do 10 kwietnia,
kwartał II (kwiecień, maj, czerwiec) – do 10 lipca,
kwartał III (lipiec, sierpień, wrzesień) – do 10 października,
kwartał IV (październik, listopad, grudzień) – do 31 grudnia.

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest na indywidualny rachunek, podany w zawiadomieniu utworzony dla rozliczeń w Banku Spółdzielczym w Skoczowie lub w kasie Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1.

 

Godziny pracy kasy:

- poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.00
- we wtorek od 7.30 do 16.00

- w piątek od 7.30 do 14.00.

 

W przypadku braku indywidualnego numeru rachunku bankowego należy skontaktować się osobiście lub telefonicznie ( tel. 33 853 38 54 wew.143,146,154) z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Skoczowie.

 

Należy pamiętać, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania.

 
 
Przejdź na początek strony Wstecz

Kontakt

Firma odbierająca odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w Gminie Skoczów: EKOPLAST-PRODUKT s.c. ul. Frysztacka 145 43-400 Cieszyn
502 778 836 lub 33 858 00 75 W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z odbiorem odpadów komunalnych można kontakować się z wskazaną firmą lub z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Skoczowie - telefon 33 853 38 54 wew. 139 lub 146.