Mieszkaniec

Segregacja

SZANUJMY ŚRODOWISKO SEGREGUJMY ODPADY KOMUNALNE

 

Odpady komunalne - wg ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach upoważnia organ stanowiący gminy - w Regulaminie utrzymania i porządku w gminach - do ustanowienia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie.

Selektywne zbieranie odpadów komunalnych to oddzielne gromadzenie poszczególnych frakcji odpadów.

 

 

Rada Miejska Skoczowa postanowiła, że w Gminie Skoczów z nieruchomości zamieszkałych oraz z domków letniskowych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe odpady komunalne odbierane będą w nastepujących frakcjach:

 

papier - worek niebieski

tworzywa sztuczne, metale - worek żółty

szkło przezroczyste i kolorowe - worek zielony 

odpady ulegające biodegradacji  w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, skoszona trawa, gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty - worek brązowy  

popiół - worek szary

Wskazane frakcje należy gromadzić w workach.

 

Od właścicieli nieruchomości odbierane będą też zmieszane odpady komunalne, które należy gromadzić w pojemnikach (metalowych lub plastikowych).

 

Zanim wyrzucisz:
1.    Opróżnij opakowanie z resztek  (mycie opakowań nie jest wymagane).
2.    Oddziel drobne elementy np. metalowe zakrętki ze szklanych butelek.
3.    Zgnieć butelki PET, kartony, puszki.
4.    Nie rozbijaj butelek, słoików.
5.    ODPADY NIEBEZPIECZNE (farby, lakiery, smary, kleje, zużyte oleje, opony, odpady zawierające rtęć) nigdy nie wyrzucaj do odpadów zmieszanych a oddaj do PSZOKU.
6.    Przeterminowane LEKI oddaj do apteki.

 

Odpady niebezpieczne i postępowanie z nimi

 

Przykłady odpadów niebezpiecznych:

•    baterie i akumulatory
•    termometry, świetlówki, żarówki energooszczędne
•    niezużyte i przeterminowane leki
•    farby, lakiery, smary, kleje
•    odpady zawierające rozpuszczalniki oraz substancje chemiczne służące do wywabiania plam, środki czyszczące  
•    środki ochrony roślin (pestycydy) oraz opakowania po nich   

 

Co zrobić z odpadami niebezpiecznymi?

 

Przeterminowane leki oddajemy do specjalnych pojemników znajdujących się w aptekach na terenie Gminy lub do PSZOK.

 

Zużyte baterie można oddać do specjalnych pojemników znajdujących się w niektórych sklepach, instytucjach gminnych lub dostarczyć do PSZOK-u. Wykaz placówek oświatowych oraz innych jednostek w Gminie Skoczów na terenie, których zostały ustawione pojemniki do zbierania zużytych baterii:

http://www.skoczow.pl/data/other/punkty_ustawienia_pojemnik_w_na_baterie.pdf

 

Inne odpady niebezpieczne takie jak termometry, świetlówki, żarówki energooszczędne można  dostarczyć do PSZOK-u.

 

Poniżej przedstawiamy link do animacji o wspólnym systemie segregacji odpadów komunalnych stworzonej na potrzeby ulepszenia systemu gospodarki komunalnej stworzonej przez Ministerstwo Środowiska

http://naszesmieci.mos.gov.pl/images/Filmy/Smieci1080paudio.mov

 

 

 

 
 
Przejdź na początek strony Wstecz

Kontakt

Firma odbierająca odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w Gminie Skoczów: EKOPLAST-PRODUKT s.c. ul. Frysztacka 145 43-400 Cieszyn
502 778 836 lub 33 858 00 75 W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z odbiorem odpadów komunalnych można kontakować się z wskazaną firmą lub z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Skoczowie - telefon 33 853 38 54 wew. 139 lub 146.