Mieszkaniec

Segregacja

SZANUJMY ŚRODOWISKO SEGREGUJMY ODPADY KOMUNALNE

 

Odpady komunalne - wg ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach upoważnia organ stanowiący gminy - w Regulaminie utrzymania i porządku w gminach - do ustanowienia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie.

Selektywne zbieranie odpadów komunalnych to oddzielne gromadzenie poszczególnych frakcji odpadów.

 

Rada Miejska Skoczowa postanowiła, że w Gminie Skoczów z nieruchomości zamieszkałych oraz z domków letniskowych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe odpady komunalne odbierane będą w następujących frakcjach:

 

- papier - worek niebieski

- tworzywa sztuczne, metale - worek żółty

- szkło przezroczyste i kolorowe - worek zielony 

- popiół - worek szary

- odpady ulegające biodegradacji  w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji - pojemnik brązowy *

- odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy (odpady zielone) -  skoszona trawa, gałęzie drzew i krzewów, liście, chwasty, kwiaty cięte i rośliny doniczkowe - pojemnik

 

 

W celu ograniczenia ilości odpadów zielonych obowiązują zasady:

Sprzed posesji odbierane są każdorazowo nie więcej niż 240 l odpa­dów zielonych (trawy, liści, gałęzi drzew i krzewów, chwastów, kwiatów ciętych i roślin doniczkowych).

Na PSZOK można nieodpłatnie dostarczyć do 100 kg „zielonego” w danym roku kalendarzowym. Za każdy dodatkowy kilogram należu zapłacić 1 zł.

 

 

 

* Pojemnik na bioodpady powinien być BRĄZOWY z napisem BIO - zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 10 maja 2021 r. Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, wprowadzającego unijne standardy w tym zakresie. Pojemność pojemnika - minimum 60 l,  jednak zalecamy 120 l. Pojemnik ma spełniać normę PN - EN 840, wyposażony w klapę, kółka i  zaczepy przystosowane do odbioru odpadu przez śmieciarkę.

 

 

 

Od właścicieli nieruchomości odbierane będą też zmieszane odpady komunalne, które należy gromadzić w pojemnikach (metalowych lub plastikowych).

 

Zanim wyrzucisz:
1.    Opróżnij opakowanie z resztek  (mycie opakowań nie jest wymagane).
2.    Oddziel drobne elementy np. metalowe zakrętki ze szklanych butelek.
3.    Zgnieć butelki PET, kartony, puszki.
4.    Nie rozbijaj butelek, słoików.
5.    ODPADY NIEBEZPIECZNE (farby, lakiery, smary, kleje, zużyte oleje, opony, odpady zawierające rtęć) nigdy nie wyrzucaj do odpadów zmieszanych a oddaj do PSZOKU.
6.    Przeterminowane LEKI oddaj do apteki.

 

Odpady niebezpieczne i postępowanie z nimi

 

Przykłady odpadów niebezpiecznych:

•    baterie i akumulatory
•    termometry, świetlówki, żarówki energooszczędne
•    niezużyte i przeterminowane leki
•    farby, lakiery, smary, kleje
•    odpady zawierające rozpuszczalniki oraz substancje chemiczne służące do wywabiania plam, środki czyszczące  
•    środki ochrony roślin (pestycydy) oraz opakowania po nich   

 

Co zrobić z odpadami niebezpiecznymi?

 

Przeterminowane leki oddajemy do specjalnych pojemników znajdujących się w aptekach na terenie Gminy lub do PSZOK.

 

Zużyte baterie można oddać do specjalnych pojemników znajdujących się w niektórych sklepach, instytucjach gminnych lub dostarczyć do PSZOK-u. Wykaz placówek oświatowych oraz innych jednostek w Gminie Skoczów na terenie, których zostały ustawione pojemniki do zbierania zużytych baterii:

http://www.skoczow.pl/data/other/punkty_ustawienia_pojemnik_w_na_baterie.pdf

 

Inne odpady niebezpieczne takie jak termometry, świetlówki, żarówki energooszczędne można  dostarczyć do PSZOK-u.

 

Poniżej przedstawiamy link o wspólnym systemie segregacji odpadów komunalnych stworzonej na potrzeby ulepszenia systemu gospodarki komunalnej stworzonej przez Ministerstwo Środowiska

https://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac

 

 

 

 
 
Przejdź na początek strony Wstecz

Kontakt

EKO-STELA SP. Z O.O. ul. Żniwna 9 43-418 Pogwizdów www. ekostela.pl biuro.ekostela@gmail.com
502 778 836 W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z odbiorem odpadów komunalnych można kontakować się z wskazaną firmą lub z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Skoczowie - telefon 33 853 38 54 wew. 139 lub 146.