Mieszkaniec

Akty prawne

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

 

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegających się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

 

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

Prawo miejscowe

​ 

http://dzienniki.slask.eu/legalact/2020/5380/

Uchwała nr XVII/197/2020 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

 

http://dzienniki.slask.eu/legalact/2020/5379/

Uchwała nr XVII/196/2020 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/240/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r. Rady Miejskiej Skoczowa, w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi 

 

http://dzienniki.slask.eu/legalact/2022/3037/ 

Uchwała nr XXXV/415/2022 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/240/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r. Rady Miejskiej Skoczowa, w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

 

http://dzienniki.slask.eu/legalact/2020/5378/

Uchwała nr XVII/195/2020 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym

 

http://dzienniki.slask.eu/legalact/2020/5377/

Uchwała nr XVII/194/2020 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoczów

 

http://dzienniki.slask.eu/legalact/2022/8015/ - obowiązująca od 1.01.2023 r.

Uchwała nr XLII/470/2022 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/357/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. Rady Miejskiej Skoczowa, w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

 

http://dzienniki.slask.eu/legalact/2021/7811/

Uchwała nr XXXI/357/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

 

http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2016/4454/

Uchwała nr XXI/235/2016 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 

http://dzienniki.slask.eu/legalact/2020/6478/

Uchwała nr XVIII/211/2020 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skoczów

 

http://dzienniki.slask.eu/legalact/2020/6479/

Uchwała nr XXIII/212/2020 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

 

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Skoczów położonego w Kiczycach przy ul. Pierścieckiej 3

 

Zarządzenie nr 0050.238.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Skoczów położonego w Kiczycach przy ul. Pierścieckiej 3

https://bip.skoczow.pl/zarzadzenie-nr-0050-238-2019-burmistrza-miasta-skoczowa-w-sprawie-zatwierdzenia-regulaminu-punktu-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych-pszok-dla-mieszkancow-gminy-skoczow

 
 
Przejdź na początek strony Wstecz

Kontakt

EKO-STELA SP. Z O.O. ul. Żniwna 9 43-418 Pogwizdów www. ekostela.pl biuro.ekostela@gmail.com
502 778 836 W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z odbiorem odpadów komunalnych można kontakować się z wskazaną firmą lub z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Skoczowie - telefon 33 853 38 54 wew. 139 lub 146.