Mieszkaniec

Akty prawne

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2018, poz.1454 z późń. zm.)

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2018, poz. 21)


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegających się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. 2012 r., poz. 299)

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz.U. z 2016, poz. 934)


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U. z 2012 r., pzo.676)

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz.2167)


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych
(Dz. U. z 2012 r., poz.1052)


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013, poz. 122)

 

 

Prawo miejscowe

​ 

http://dzienniki.slask.eu/legalact/2020/5380/

Uchwała nr XVII/197/2020 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

 

http://dzienniki.slask.eu/legalact/2020/5379/

Uchwała nr XVII/196/2020 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/240/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r. Rady Miejskiej Skoczowa, w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi 

 

http://dzienniki.slask.eu/legalact/2020/5378/

Uchwała nr XVII/195/2020 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym

 

http://dzienniki.slask.eu/legalact/2020/5377/

Uchwała nr XVII/194/2020 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoczów

 

http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2020/4018/

Uchwała nr XVI/177/2020 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie  wyboru metody ustalenia wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

 

http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2016/4454/

Uchwała nr XXI/235/2016 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 

http://dzienniki.slask.eu/legalact/2020/6478/

Uchwała nr XXIII/211/2020 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skoczów

 

http://dzienniki.slask.eu/legalact/2020/6479/

Uchwała nr XXIII/212/2020 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

 

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Skoczów położonego w Kiczycach przy ul. Pierścieckiej 3

 

Zarządzenie nr 0050.238.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Skoczów położonego w Kiczycach przy ul. Pierścieckiej 3

https://bip.skoczow.pl/zarzadzenie-nr-0050-238-2019-burmistrza-miasta-skoczowa-w-sprawie-zatwierdzenia-regulaminu-punktu-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych-pszok-dla-mieszkancow-gminy-skoczow

 
 
Przejdź na początek strony Wstecz

Kontakt

Firma odbierająca odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w Gminie Skoczów: EKOPLAST-PRODUKT s.c. ul. Frysztacka 145 43-400 Cieszyn
502 778 836 lub 33 858 00 75 W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z odbiorem odpadów komunalnych można kontakować się z wskazaną firmą lub z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Skoczowie - telefon 33 853 38 54 wew. 139 lub 146.